CIEKAWSZE OBIEKTY PRZYRODNICZE

Sieć fragmentów przyrody uznanych dotychczas na obszarze województwa szczecińskiego za obiekty praw­nie chronione obejmuje 16 rezerwatów o powierzchni 1322,55 ha oraz Woliński Park Narodowy, zajmujący 4691,0 ha. Urzekające piękno oraz niepowtarzalne walo­ry przyrodnicze i turystyczne Wolińskiego Parku Naro­dowego są powodem wielkiej i uzasadnionej dumy zało­życieli Parku i całego społeczeństwa ziemi szczecińskiej. Mała liczba rezerwatów nie zaspokaja natomiast potrzeb Pomorza w zakresie ochrony przyrody. Wobec szczegól­nych trudności wynikających z braku ośrodków nauko­wych w początkowych okresach po wyzwoleniu oraz ważnych problemów gospodarczych, z którymi borykało się zniszczone wojną województwo, zabezpieczenie praw­ne 16 najcenniejszych fragmentów przyrody jest osiąg­nięciem mimo wszystko znacznym i stanowi piękny po­czątek planowej działalności w tym zakresie.Potrzeba dalszego uzupełnienia sieci rezerwatowej jest sprawą dla naszego terenu niezwykle pilną. Najwięcej postulatów dotyczy rezerwatów roślinnych, których obecna liczba i dobór nie odpowiadają jeszcze potrzebom regionu. Wśród aktualnie istniejących obiek­tów brak przede wszystkim pełnej gamy zbiorowiskroślinnych, któreby z jednej strony odzwierciedlały róż­norodność i bogactwo pomorskiej przyrody, z drugiej spełniały w pełni podstawowe funkcje i zadania rezer­watów dla nauki, kultury i gospodarki. Ważne byłoby również bardziej równomierne rozmieszczenie rezerwa­tów na terenie województwa. W sieci rezerwatów fauni­stycznych stan jest ogólnie biorąc korzystniejszy i po­trzeby uzupełniania powierzchni ochronnych nie są tak palące, jak w wypadku rezerwatów roślinnych.Roślinność zabezpieczona jest na razie w 10 rezerwa­tach, zajmujących łącznie 664,77 ha, co stanowi równo 50% aktualnej powierzchni rezerwatów województwa. Najwięcej mamy rezerwatów leśnych, w tym 5 w są­siedztwie Szczecina w Puszczy Bukowej : 1) „Kołowskie Parowy” pow. 24,39 ha; 2) „Bukowe Zdroje” pow. 207,9 ha; 3) „Buczynowe Wąwozy” pow. 39,94 ha; 4) „Trawiasta Buczyna” pow. 79,63 ha; 5) „Źródliskowa Buczyna” pow. 122,22 ha oraz 6) rezer­wat leśny „Radęcin” w Puszczy Drawskiej, pow. chosz-czeński pow. 46,34 ha. Dwa rezerwaty znajdują się na torfowiskach dla ochrony osobliwości florystycznych: 1) „Tchórzyno” pow. 32,0 ha, 2) „Bagno Chłopiny” pow. 27,8 ha — oba w pow. myśliborskim. Pozostałe dwa rezerwaty roślinne zabezpieczają ciepłolubne za­rośla i murawy stepowe: 1) „Bielinek” pow. 75,55 ha położony nad Odrą w pow. chojeńskim, 2) „Brodogóry” pow. 9,0 ha — nad jez. Miedwie w pow. pyrzyckim.Interesujący wgląd w aktualny stan ochrony natural­nych zbiorowisk roślinnych Pomorza daje analiza ich rozprzestrzenienia w rezerwatach. Umożliwia ona rów­nocześnie ustalenie dalszych potrzeb dla rozwoju racjo­nalnej sieci rezerwatów roślinnych w województwie. Rezerwat „Bielinek”Rezerwat, o powierzchni 75,55 ha, w miejscowości Bielinek, gromada Lubiechów Górny, nadleśnictwo Pia­sek, utworzono 14 II 1957 r. w celu zachowania zespołówleśno-stepowych na zboczach przełomowej doliny Odry ze stanowiskami niezwykle rzadkich gatunków roślin, w tym licznej grupy elementów śródziemnomorskich i pontyjskich, występujących poza granicami swych na­turalnych zasięgów. Na niewielkiej stosunkowo prze­strzeni rośnie tutaj przebogata flora, obejmująca 456 gatunków roślin naczyniowych i 105 gatunków mszaków. Największą osobliwość stanowi dąb omszony , występujący tu na najdalej na północny wschód wysuniętym stanowisku w Europie. Ponadto jedyne stanowisko w kraju mają w Bielinku jeszcze: szyplin zielny , nawrot czerwono-błękitny i oman , a z mchów — Pleurochaete squarrosa i Tortella flavovirens. Ciepłolubne zespoły murawowe i leśne rezerwatu gromadzą liczne interesu­jące rośliny, jak storczyki, piękne trawy ostnice, barw­ne zioła stepowe i wiele innych kserofitów , przystosowanych do suchego, słoneczne­go i doskonale nagrzewającego się siedliska. Pod wzglę­dem florystycznym i fitosocjologicznym rezerwat w Bielinku jest jednym z najbardziej wartościowych zabyt­ków przyrodniczych kraju.Leśno-stepowe zbiorowiska roślinne stwarzają rów­nież sprzyjające warunki dla rozwoju bardzo ciekawej i rzadkfej entomofauny, wśród której na szczególną uwagę zasługują takie owady, jak piewik górski albo cykada , zmróżka , opuchlak , rzadki ga­tunek galasówki i wiele innych gatun­ków reliktowych, pochodzących z obszarów cieplejszych. „Bielinek” jest również miejscem występowania nie­zwykle rzadkiego w Polsce gatunku ślimaka żeberkowa-nego , który żyje jeszcze tylko w po­dobnych zbiorowiskach stepowych nad Nidą.ParkiBielin Nowy. Piękny, stary park, szkoda że tro­chę zaniedbany. Rośnie w nim duża kolekcja ładnych, wiekowych drzew, o imponujących wymiarach. Wyso­kie, strzeliste topole osiągają w obwodzie 5,10 m, pnie wiązów — 4,20 m, a egzotyczny cypryśnik błotny , wytwarzający interesujące korzenie powietrzne sterczące do góry ponad glebę, ma pień o ob­wodzie 2,80 m.Krajnik Górny. W dużym parku występują liczne gatunki obcego pochodzenia. Piękna jest kolekcja jesionów: oprócz starych drzew gatunku rodzimego, wy­stępują jeszcze egzotyczny jesion pensylwański i jesion amerykański. Na szczególną uwagę zasługują dęby: żółta odmiana dębu szypułkowego i złocista dębu bezszypułkowego oraz dęby obce — szkarłatny , czer­wony i burgundzki . Oryginalny­mi przedstawicielami drzew egzotycznych są wielkolist­na katalpa i święte drzewo chiń­skie — miłorząb o liściach w kształcie wachlarzyków. Pod drzewami rośnie wiele ozdobnych krzewów: himalajski bez lilak, głogi, cypryśniki i po­wojniki.3) Krzymów. Ciekawy park, znajdujący się przy leśniczówce. Rosną tu stare, potężne tulipanowce , pięknie kwitnące egzotyczne drze­wa, osiągające 3,60 m obwodu. Ponadto występuje tu wiele gatunków drzew liściastych i iglastych, rodzimych i obcego pochodzenia.4)Lubiechów Dolny. W parku piękne stare lipy, dęby, wiązy i graby a także wiele gatunków egzo­tycznych. Ozdobą parku są okazałe bluszcze , wspinające się i oplatające wiele drzew. Imponu­jący jest szpaler starych grabów wzdłuż parkowej alei.Narost. Ładny park, którego urodę podnoszą dwa stawy i przeglądające się w ich wodach wierzby zwisłe. Piękny jest stary okaz cisa po­kryty jesienią koralowymi osnówkami nasion . Wspaniałymi okazami są jodła kaukaska i żywotnik olbrzymi Witnica. Park wyjątkowo starannie utrzymany. Duże w nim starych cisów drzewiastych; rośnie dorod­ny cypryśnik błotny, dwa gatunki żywotników oraz sze­reg innych drzew rodzimych i obcych. Liczne jaśminow­ce i bzy lilaki podnoszą urodę tego parku wiosną, na­pełniając go barwą i wonią.Pomniki przyrody1) ChojnaPlatan klonolistny — o obwodzie 9,17 m, je­den z największych w Polsce. Cis — o grubym pniu, 1,60 m w obwodzie.2) Stary Kostrzynek3) PiasecznoDąb — potężne pomnikowe drzewo o obwodzie-pnia 6,10 m; przy drodze w kierunku Gogolic.4) PiasekDęby — dwa sąsiadujące, wspaniałe, stare drzewa o obwodzie pni do 5,60 m, rosnące przy drodze do Lubiechowa.5) G o g o l i c eDęby — grupa pomnikowych drzew w parku, z któ­rych najgrubsze ma 6,10 m obwodu.6) ZwierzyniecGłazy narzutowe „Bliźniaki” u podnóża Zwierzyńca, najwyższego wzniesienia rejonu ; jeden z „Bliźniaków” ma 25 m obwodu i jest największym głazem w województwie.Stanowiska rzadszych ptakówNa terenie powiatu chojeńskiego zinwentaryzowano ostatnio stanowiska rzadszych i chronionych ptaków w następujących miejscowościach: 1) Babin — żura­wie i czaple; 2) Bielin — żurawie; 3) Bielinek — lęgowisko orła bielika; 4) Godków — żurawie; 5) Mętno — myszołów i kania ruda; 6) Piasek — większa kolonia żurawi; 7) Smolnica — żurawie; 8)Żelechowo — żurawie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments