Regulamin

  Regulamin ważny od 15.06.2013


   Określenia użyte w tekście regulaminu oznaczają:

"Administrator" - właściciel serwisu
"Użytkownik" - osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Portalu.
"Serwis" - serwis dostępny na stronie internetowej wlasnietu.pl
"Cennik" - zbiór cen za usługi świadczone przez Portal dostępny na stronie www.wlasnietu.pl


    Ogólne warunki:

1. Właścicielem Serwisu jest firma CONNECT
2. Administrator nie uczestniczy w procesie rezerwacji, ani nie przyjmuje żadnych płatności związanych z rezerwacją lub usługami świadczonymi przez Ośrodki.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji oraz autentyczność fotografii publikowanych w Serwisie przez Użytkowników.
4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły i bez zakłóceń. Jednocześnie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całościowego lub częściowego zawieszenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia lub konserwacji, bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne „kradzieże" Kont dokonywane przez osoby trzecie, oraz za pobieranie fotografii z Serwisu i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie. Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów zamieszczonych na łamach Serwisu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci lub utratą spowodowaną działaniem osób trzecich.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do wdrażania do Serwisu nowych rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych.
9. Zabrania się kopiowania, powielania i jakiegokolwiek innego wykorzystywania w całości lub fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora.
10. Wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do innych celów niż wynika to z jego charakteru i przedmiotu, jest niedozwolone.Zabronione jest:
- podejmowanie działań mogących spowodować szkodę (w tym szczególnie szkodę Administratora, innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich);
- rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
- umieszczanie w Serwisie materiałów, które naruszają obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne oraz zasady uczciwej konkurencji;
- prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, głównie politycznej i religijnej;
- umieszczanie w Serwisie materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste osób trzecich lub popierające radykalne postawy społeczne (dyskryminacja rasowa, etniczna, wyznaniowa, ze względu na płeć, itp.) oraz informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd;
- umieszczanie w Serwisie materiałów erotycznych;
- umieszczanie w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką;
- powielanie tych samych lub podobnych fotografii, treści i innych elementów;
- wystawianie nieprawdziwych ocen na temat Ośrodków prezentowanych na stronach Serwisu;


    Rejestracja - konto użytkownika

1. Posiadanie Konta w Serwisie, przeglądanie materiałów , wyrażanie opinii jest bezpłatne.
2. Konta nie używane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte bez powiadomienia Użytkownika.
3. W przypadku złamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane bądź usunięte bez konieczności podania przyczyny i poinformowania o tym Użytkownika.
4. Oczywiste jest, że czynności wykonane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą loginu i hasła Użytkownika, zostały dokonane przez niego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo udzielenia informacji dotyczących Loginu i Hasła wyłącznie jeśli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika.
6. Ponadto, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty, zmiany lub nieuprawnionego użycia danych umieszczonych przez Użytkownika, jeżeli były one spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym przez Administratora dostępem osób trzecich.
7. Każdy Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania
z Konta i Serwisu i jego skutki.
8. Aby się zarejestrować, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronach Serwisu (minimum pola oznaczone jako obowiązkowe).
9. Dokonanie rejestracji w Serwisie, zakończonej założeniem Konta, jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Użytkownika Regulaminu.
10. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja.
11. Użytkownik nie może publikować informacji nieprawdziwych, w przeciwnym razie jego Konto zostanie zablokowane (po ujawnieniu nieprawidłowości).
12. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest również rozumiane jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu informacji handlowej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika (dotyczącej Serwisu, działalności Administratora, jego podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych oraz partnerów handlowych).
13. Użytkownik może dodac opinie na konkretne Ośrodki, o których może wyrazić zdanie wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń.
14. Oceny będą weryfikowane przez Administratora. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących wiarygodności ww. opini, mogą one zostać usunięte z Serwisu.
15. Użytkownik może wyrazic opinie o danym obiekcie tylko jeden raz.
16. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych Użytkowników, dotyczące tego samego Ośrodka, będą weryfikowane i mogą zostać uznane za niewiarygodne i usunięte.
17. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji Ocen. Moderator nie ma obowiązku anulowania oddanych Głosów.


   Płatności:

1.Ofertę mogą państwo umieścić po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie i akceptacji regulaminu.
2.Oficjalne stawki znajdują się w cenniku i są uzależnione od świadczenia usługi.
3.By zaplacić za daną usluge lub by przedłużyć wyświetlanie swojej oferty możemy tą czynność wykonać po zalogowaniu się do swojego panelu klienta i opłacic wybrana usluge.
4.płatności można wykonać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na podany numer konta.
5.Za wykupiona usluge nie zwracamy pieniędzy.
6.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdej chwili. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku cennika.


    Zdjęcia:

Umieszczenie przez Użytkownika fotografii oznacza, że:
1. posiada on prawa autorskie (lub prawa wynikające z posiadania odpowiedniej licencji), które zezwalają na opublikowanie i publiczne udostępnienie fotografii;
2. fotografia i jej publikacja nie naruszają praw osób trzecich;
3. fotografia przedstawia atrakcję obiekt opisany przez Użytkownika;
4. Użytkownik udziela Administratorowi zgody na prezentację zdjęć, w Serwisie oraz na korzystanie z nich za pośrednictwem mediów i innych serwisów w celach promocyjnych. Z tytułu udzielenia zgody Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Użytkownik wyraża zgodę na zmniejszania/skompresowania fotografii Użytkownika bez poinformowania go o tym
6. Fotografie zamieszczane przez Użytkownika są poddane akceptacji przez Administratora Serwisu. Administratora nie jest ograniczony czasowo do dokonania takiej weryfikacji. Administratora może również nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika bez podania przyczyny.
7. Fotografie powinny być w formacie .JPG oraz nie powinny przekraczać rozmiar 2MB
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie fotografii zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie - odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

    Postanowienia końcowe:

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.
2. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres e-mail