REZERWAT RADĘCIN

Rezerwat leśny o powierzchni 46,34 ha, położony w środku najwspanialszego na Pojezierzu Myśliborskim masywu lasów, niedaleko miejscowości Moczele, w gro­madzie Radęcin, przy leśniczówce Zacisze , w nadleśnictwie Wygon. Rezerwat utworzony 30 VI 1964 r. w celu zachowania jednego z nielicznych pozostałych fragmentów pierwotnej puszczy dębowo–bukowej rozciągającej się nad rzeką Drawą.Jest to niezwykle piękny, stary drzewostan, osiąga­jący wiek 300, a w niektórych partiach 400 lat. Dęby i buki są wyjątkowo potężne i dorodne, pnie ich często przekraczają w obwodzie 3 m, a wysokość dochodzi do 40 m. Drzewa są proste i strzeliste jak kolumny i wy­soko rozwijają korony. Niższą warstwę pod dębami i bu­kami tworzy często grab. Roślinność runa, ze względu na dość silne zacienienie dna lasu, rozwija się słabo. Najliczniej występują gatunki wczesnowiosenne, które kwitną przed wykształceniem liści na drzewach, cha­rakterystyczne dla buczyn, jak marzanka wonna czerniec gronkowy pos­polite zawilce , a gdzieniegdzie spotyka się kępki perłowki jednokwiatowej . Z roślin chronionych z rzadka pojawia się wa­wrzynek wilczełyko i storczyk gnieżnik leśny Rezerwat „Łasko”Rezerwat ptaków o powierzchni 19 ha utworzono 30 VI 1964 r. na wyspie na jeziorze Przytoczno, koło miejscowości Łasko, w nadleśnictwie Wygon, w celu zachowania jednej z największych kolonii lęgowych czapli siwej oraz innych rzadko spoty­kanych gatunków fauny ptaków.Wyspa pokryta jest 120-letnim lasem sosnowym z udziałem dębu i buka, a także z domieszką innych— 180 — drzew liściastych, jak lipa, grab, topola biała i czarna, osika i klon. Kolonia czapli zajmuje rozległy środek wyspy. Gniazda umieszczone są w koronach strzelistych sosen, najczęściej po 1—4 na jednym drzewie, rzadziej gniazd jest więcej Trafiają się także pojedyncze gniazda na bukach. W niektórych latach łączna liczba gniazd przekracza 200.Oprócz czapli spotyka się w rezerwacie również inne rzadkie ptaki: puchacza orła bielika kanię czarną , a nad wodą obserwowano bardzo rzadko gnieżdżącego się w Polsce nura ParkiBarnimie. Park, malowniczo położony nad Dra­wą, zawiera wiele starych, pomnikowych i interesują­cych drzew. Dęby osiągają w obwodzie 5,4 m, a jesio­ny — ponad 3,0 m. Rosną tu ponadto dorodne, okazałe buki, przeważnie w pięknej odmianie czerwonolistnej, oraz lipy i kasztanowce. Z gatunków obcych na uwagę zasługują tulipanowiec , peru-kowiec i świerki kłujące Stary Klukom. W niewielkim parku rośnie dużo starych drzew: okazałe wejmutki ozdobne świerki srebrzyste osobliwa jodła Veitcha , dorodne buki, dęby, magnolie, daglezje i modrzewie. Jeden szczególnie piękny dąb ma trzy potężne konary i pień o obwodzie 6,5 m.3). N ę t k o w o. Niewielki, wartościowy, wymagający opieki park. Rośnie w nim dużo gatunków egzotycz­nych: jodła jednobarwna i mandżur­ska siwa odmiana daglezji dąb czerwony , jarząb mączny i wiele innych. Wśród ozdobnych krzewów występuje ładna hortensja bukietowa 4) Radaczewo. Park odznacza się bogatą kolek­cją gatunków, a także zaawansowanym wiekiem i oka­załością drzew. Dużo jest w nim dębów znacznych roz­miarów są stare buki, daglezje i ci­sy. Do ciekawszych gatunków obcego pochodzenia nale­żą: świerk biały , lipa srebrzysta orzesznik iglicznia i jałowiec wirginijski Pomniki przyrody1) Choszczno„Lipy Czarneckiego” — piękne zabytkowe drzewa przy wałach miejskich.2) K i e ł p i n yDęby im. prof. W. Szafera — grupa potęż­nych dębów koło stacji kolejowej, których obwody pni dochodzą do 6,0 m.3) R ę b u s zDąb im. prof. B. Dyakowskiego — wspa­niały okaz drzewa o obwodzie 7.35 m.4) KonotopDąb „Pra.stary — pomnikowe drzewo wysokoś­ci 25 m, rosnące na terenie państwowego gospodar­stwa rolnego.5) ZaciszeGłaz „Dziewiczy” — potężny kamień narzuto-wy o obwodzie 14,2 m, wystający z wód Drawy w są-siedztwie rezerwatu „Radęcin”. Stanowiska rzadszych ptakówW następujących miejscowościach powiatu choszczeń-skiego znajdują się stanowiska chronionych i rzadszych ptaków: 1) Bierzwnik — żurawie i czaple; 2) Breń — łabędzie; 3) Drawno — bocian czarny; 4) Dominikowo — czaple; 5) Głusko — kormo­rany i żurawie; 6) Korytowo — żurawie; 7) N i e-m i e ń s k o — żurawie; 8) Prostynia — kormorany; 9) Radęcin — żurawie; 10) S ł a w ę c i n — czaple; 11) $więciechów — żurawie: 12) Wygon — bo­cian czarny.Powiat goleniowski jest pod względem przyrodniczym niezwykle interesującym rejonem torfowiskow-leśnym. Nie posiada jednak na razie rezerwatów. Na prawną ochronę czeka 11 projektowanych rezerwatów, i dopie­ro wtedy obszar powiatu uzyska z punktu widzenia przyrodniczego należną sobie rangę na terenie Pomorza Szczecińskiego. Szczególne znaczenie mają tutejsze oso­bliwości przyrodnicze z kręgu zbiorowisk torfowisko­wych. Najpiękniejsze fragmenty mszarów i wrzosowisk torfowiskowych znajdują się wśród lasów Puszczy Go­leniowskiej nad pełnymi uroku jeziorkami: Czarcie Je­zioro, Trzęsacz, Lewino, Dołgie i Żółwia Błoć. Różne typy lasów torfowiskowych mają być objęte w przysz­łości ochroną na torfowiskach: „Wilcze Uroczysko”, .,Gowienica”, „Pogrzymie” i „Rokitka”. Unikalne atlan­tyckie zarośla woskownicy znajdują się w najbujniej­szej postaci na torfowisku „Czarnocin”. Na wydmie„Krzewina” nad Zalewem zachował się i czeka naochronę prawną piękny płat lasu dębowo-sosnowegoz wiciokrzewem pomorskim. Stworzenie sieci rezerwa-tów na terenie powiatu goleniowskiego należy do naj-pilniejszych zadań. ParkiBrzozowo. Małe skupienie drzew, wśród któ­rych są dwa piękne okazy niezwykle rzadkiego u nas przedstawiciela drzew egzotycznych — wiązowca za­chodniego gatunek ten nigdzie wię­cej z wyjątkiem Szczecina nie występuje. Wiązowiec rośnie tam w grupie modrzewi, kasztanowców i grabów.D a n o w o. W małym parku na szczególną uwagę zasługuje klon srebrzysty o bardzo ciekawej postaci. Z grubego pnia tego klonu, o obwo­dzie około 8 m, oddziela się osiem potężnych konarów, jak gdyby osobnych pni.M a c i e j e w o. Malowniczo położony nad jeziorem park ma bogatą kolekcję drzew iglastych: świerków, żywotników i jodeł. Do najstarszych drzew należą okazy jodły kaukaskiej oraz ży­wotnika zachodniego drzew liś­ciastych na uwagę zasługują dęby — błotny, szkarłatny i czerwony Tarnowo. W dużym parku wśród cennych sta­rych drzew rośnie wiekowy kasztan jadalny obficie owocujący, wspaniały dąb czerwony o obwodzie 4,0 m i stary cis który ma pięć grubych konarów, każdy o ob­wodzie 1 m. Bardzo okazałe są tutajfrownież lipy, buki, modrzewie, daglezje i świerki.Trzebianowo. W ładnie położonym na wzgó­rzu parku jest dużo starych drzew rodzimych, obok których występują też dorodne okazy gatunków obcych: choina kanadyjska jałowiec wirgi-nijski — 1,2 m w obwodzie, jodła jednobarwna i inne. Piękny, stary cis ma pień o obwodzie 1,1 m.Pomniki przyrody1) Kliniska WielkieLipa „Anna” — wspaniały okaz drzewa o kilku potężnych konarach, rozgałęziających się z grubego pnia o obwodzie 8,4 m.2) MaszewoGrupa pięknych lip i jednego dębu pod nazwą „Ośmiu Apostołów i Judas z”.Stanowiska rzadszych ptakówW obrębie powiatu goleniowskiego stwierdzono sta­nowiska chronionych i rzadszych ptaków w następują­cych miejscowościach: 1) Czarnocin — orzeł bielik: 2) Świnoujście — orzeł bielik; 3) Kliniska — orzeł bielik; 4) Komorowo — żurawie; 5) Lub­czyna — łabędzie; 6) Łożnica — żurawie; 7).Miłowo — żurawie; 8) Mosina — żurawie; 9) Przy­biernów — żurawie; 10) Rokita — myszołów; 11) Stepnica — żurawie, łabędzie; 12) Widzieńsko — czaple.Rezerwat „Jezioro Liwia Łuża”Rezerwat ptaków, utworzony 8 VII 1959 r. w celu za­chowania naturalnego środowiska lęgowego łabędzia niemego na jeziorze o powierzchni 220 ha, będącym równocześnie ostoją wielu gatunków ptactwa wodno-błotnego. Jezioro Liwia Łuża położone jest na terenie gromady Śliwin, niedaleko nadmorskiego kąpie­liska Niechorze. Jest to rezerwat częściowy, w którym dozwolony jest kontrolowany odłów ryb z jeziora. : Jezioro jest płytkie i w znacznej części zarośnięte szuwarem trzciny, oczeretu bądź pałki, co stwarzaciągnie Się podmokły łęg olszynowy, W którym gnieździ się bardzo liczne ptactwo śpiewające. Jesienią w lesie zerują: kwiczoł paszkot drozd rdzawoboczny oraz liczne sikorki . Pozostałe partie wybrzeża jeziora stanowią pła-sprzyjające warunki lęgowe dla bogactwa ptasiego świa­ta. Gnieżdżą się tu i żerują w wielkich ilościach: ła­będź niemy oraz kaczki: krzyżówka cyranka roże-niec czernica i gągoł Jesienią nocują w szuwarach prze­lotne dubelty i kszyki Zimą, jeżeli jezioro nie jest zamarznięte, pojawiają się dużymi grupami lodówki uhle i markaczki czarne .Także najbliższe otoczenie jeziora jest dogodne do gnieżdżenia się ptactwa. Wzdłuż północnego brzeguskie łąki torfowiskowe. Gnieżdżą się tutaj: kwiczoł, paszkot, pokląskwa, brodziec krwawodzioby i wiele innych. W przelocie zatrzymują się na łąkach dla od­poczynku i zdobycia pokarmu stada czajek biegusów i rycyków Łącznie w rezerwacie zarejestrowano ponad 100 ga­tunków ptaków, wśród których na szczególną uwagę zasługują: gągoł krzykliwy tracz długodzioby i orzeł bielik — birkut , który stale przylatuje nad jezioro z gniazda oddalonego od rezerwatu o 2 km; pojawienie się birkuta w powietrzu wywołuje zawsze wśród pta­ków na jeziorze wielki popłoch.Parki1) Karnice. Duży park nad strumieniem, który rozdziela go na dwie części. Interesujące są tu wysokie jodły kaukaskie , których pnie osiągają 3,4 m w obwodzie, oraz stare cisy Partia parku nad samą rzeczką ma charakter naturalnego lasu łęgowego.Li sowo. Niewielki, lecz ładny park, zawierający sporo starych, cennych drzew rodzimych i obcych. Szczególnie okazały jest modrzew mający pień o ob­wodzie 3,0 m, a bardzo ozdobną i efektowną formę ma dąb stożkowy Płoty. Są tu dwa piękne parki bogate w gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia. Park miejski ob­fituje w drzewa iglaste: różne świerki, kilka gatunków jodeł, ciekawe sosny: górska i limba , tsugi i daglezje.Również dużo rzadkich, egzotycznych gatunków wy­stępuje w drugim parku przy Technikum Rolniczym. Rosną tam: orzesznik pięciolistkowy i siedmiolistkowy katalpy , perłowiec japoński oraz ciekawe odmiany buków, dębów i kaszta­nowców. Z drzew iglastych piękna i unikalna jest ko­lekcja jodeł. Występują tu jodły: olbrzymia, biała, bal­samiczna, kaukaska, jednobarwna i szlachetna Wiosną szczególnie piękne są kwit­nące fioletowo różaneczniki magnolie i bzy lilaki. Park w Płotach należy do najcenniejszych parków w województwie.4) Trzygłów. W niedużym parku rosną piękne,stare drzewa krajowe i obce, prawdziwe zabytki przy-rody. Na uwagę zasługują lipy, z których najgrubszama 5,85 m obwodu. Walorem parku jest poza tym jegomalownicze położenie nad jeziorem.Pomniki przyrody1) KłodkowoLipy — dwa wielkie zabytkowe drzewa.2) StołążAleja lipowa — szczególnie piękna aleja sta­rych drzew, o obwodzie do 4 m; mały park przy pałacu.Stanowiska rzadszych ptakówOstatnio obserwowano rzadsze ptaki na terenie po­wiatu gryfickiego, wyłączając ptasi raj na jeziorze Li­wia Łuża, tylko w miejscowościach: 1) Łopianów — czaple i 2) Ś 1 i w i n — orzeł bielik.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments