ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

W okresie powojennym rolnictwo województwa kosza­lińskiego może się poszczycić poważnymi osiągnięciami, jednakże dalszy jego rozwój uzależniony będzie w głó­wnej mierze od środków kierowanych na te cele, od rozwoju postępu technicznego i organizacyjnego, od tem­pa podnoszenia ogólnej kultury rolnej.O atrakcyjności każdeg- regionu decydują istniejące na jego obszarze walory turystyczne, które zaspokajają .różnorodne potrzeby w zakresie spędzenia wolnego czasu. Jednym z nich jest szeroko rozumiana kultura. Na życie kulturalne składają się cztery zasadnicze elementy to znaczy instytucje prowadzące działalność kulturalną, oferta kulturalna, środowiska twórcze i dobra kultury nagromadzone w postaci substancji zabytkowej.Upowszechnianiem kultury w województwie koszaliń­skim zajmuje się szereg wyspecjalizowanych instytucji kulturalnych. Oto niektóre z nich:Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego .w Koszalinie — placówka ta powstała w 1954 r. i pro­wadzi stałą działalność w czterech miastach: Koszalinie, Słupsku, Szczecinku i Kołobrzegu, oraz okresową jako scena objazdowa w: Białogardzie, Drawsku, Połczynie Zdroju, Świdwinie. Rocznie urozmaicony repertuar BTD ogląda przeciętnie 130 tys. widzów.Biuro Wystaw Artystycznych w Koszalinie — działa od 1966 r. organizując wystawy z zakresu sztuki współczes­nej w salonie BWA, galerii „U” oraz oddziałach WDK w Świdwinie, Białogardzie, Kołobrzegu, galeriach WJR i zakładowych. Ponadto’ działalność wystawiennicza jest prowadzona systematycznie w 33 placówkach kultural­no-oświatowych. W roku 1977 powstała z inicjatywy BWA awangardowa galeria sztuki. BWA prowadzi spo­tkania autorskie artystów plastyków, odczyty history­ków sztuki, seminaria i szkolenie instruktorów, pokazy filmowe o sztuce oraz organizuje wystawy plastyków województwa koszalińskiego w NRD, Danii i Czechosło­wacji.Państwowa Filharmonia im. Stanisława Moniuszki — organizuje koncerty symfoniczne, kameralne i rozryw­kowe oraz organowe w ramach Koszalińskiego Festi­walu Muzyki Organowej. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie województwa koszalińskiego i słup­skiego, poza tym koncertuje w NRD, Czechosłowacji i Danii. Prezentowany repertuar to muzyka: rosyjsko-ra-dziecka, niemiecka, fińska, polska, francuska, czeska i muzyka Stanów Zjednoczonych.Klub Międzynarodowej Prasy i Książki — dysponuje księgarnią oferującą czytelnikom bogaty wybór „wyda­wnictw polskich i obcych, salonem płyt i pocztówek, kawiarnią i czytelnią, posiadającą około 560 tytułów prasy polskiej i zagranicznej. Ponadto MPiK prowadzi działalność z zakresu organizacji imprez kulturalno–oświatowych, wystawienniczą i nauczanie języków obcych.Koszalińska Agencja Imprez Artystycznych — organi­zuje spotkania z najlepszymi artystami estradowymi, „zespołami muzycznymi, kabaretowymi, organizuje impre­zy plenerowe i zakładowe, programy rozrywkowe w lo­kalach gastronomicznych Koszalina i miast Wojewódz­twa oraz imprezy dla dzieci.Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog” Domek Ka­ta — to jedna z ciekawszych i atrakcyjniejszych form upowszechniania kultury. Teatr Propozycji „Dialog” cie­szy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców Koszalina jak i osób odwiedzających to miasto. Jest to stowarzyszenie miłośników teatru, którą stanowi kil­kunastoosobowa grupa ludzi różnego wieku i różnych zawodów, stale,, zmieniająca się. Są oni jednocześnie widzami i aktorami. Poszukują nowych środków wyrazu opierając się na własnej inscenizacji stawiając sobie za cel nawiązanie jak najbliższego kontaktu z widzem. Cie­kawy repertuar „Dialogu” opiera się na inscenizacji tzw. dzieł niescenicznych, np. „Róża” St. Żeromskiego, „Kle­opatra” Cypriana K. Norwida, „Studium przedmiotu” Z. Herberta „Pochwała głupoty” Erazma z Rotterdamu itp. Jećną z form działalności „Dialogu” są otwarte spotkan.a z krytykami teatru, pisarzami, reżyserami aktorami.Do instytucji kulturalnych, które prowadzą zarówno administracyjną jak i merytoryczną działalność w za­kresie rozpowszechniania kultury należą:Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jo­achima Lelewela w Koszalinie — księgozbiór jej liczy 250 000 woluminów oraz 550 tytułów czasopism. Dzia­łalność merytoryczna biblioteki prowadzona jest w pię­ciu działach: gromadzenia i opracowywania zbiorów, udostępnienia zbiorów, informacji bibliograficznej, dziale zbiorów specjalnych oraz w dziale instrukcyjno-melo-dycznym.Wojewódzki Dom Kultury — pełni funkcję koordyna­tora programowania kultury oraz doskonalenia kadr do spraw kultury. Pełni nadzór i pomaga 250 placówkom upowszechniania kultury, prowadzi bogatą działalność środowiskową na rzecz miasta i województwa. Organi­zuje przeglądy zespołów artystycznych,’ festiwale, kon­kursy, wystawy oraz imprezy okolicznościowe. Dyspo­nuje salonem wystawowym, organizuje programy premie­rowe, pożegnania z tytułem, projekcje filmu studyjnego, projekcje DKF i imprezy filmowe dla dzieci. Kino stu­dyjne „Kryterium” posiada również salę zabaw dla dzie­ci, które na czas projekcji dla dorosłych pozostają pod opieką fachowej kadry wychowawczyń przedszkoli.Miejski Ośrodek Kultury — prowadzi swą działal­ność poprzez upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, organizowanie imprez. W MOK działają liczne zespoły muzyczne, wokalno-muzyczne, recyta­torskie, taneczne, pracownie specjalistyczne. Prowadzo­ne są różne formy upowszechniania wiedzy, muzyki, plastyki i filmu.Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Fil­mów — posiada 86 kin stałych i 18 ruchomych. Poza podstawową działalnością prowadzi pracę studyjną w 12 kinach na terenie województwa koszalińskiego i słupskiego. W sezonie letnim uruchamia kina letnie w Koszalinie, Kołobrzegu, Mielnie i Łazach. Organizuje spotkania z profesjonalistarnu filmu, konkursy filmo­we, wystawy plakatu filmowego. Stałe imprezy roczne organizowane przez OPRF to: „Przegląd Filmów Kra­jów Nadbałtyckich”, „Kołobrzeskie Lato Filmowe” (czerwiec), „Dni Filmu Polskiego” (wrzesień), „Dni Filmu Radzieckiego” (październik).Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne — prowadzi działalność w zakresie rozpowszechniania kul­tury, jest współorganizatorem i inicjatorem wielu im­prez o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak: festi­wale piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, zespołów artystycznych Wojska Polskiego, w Połczynie Zdroju, plenery osieckie, Dni Książki Regionalnej, Koszaliński Październik Literacki. Swoje oddziały posiada w Bia­łogardzie, Darłowie, Drawsku, Kołobrzegu, Szczecinku, Świdwinie, Połczynie Zdroju.Województwo koszalińskie jest również terenem sta­łych imprez kulturalnych znanych w całym kraju, do najistotniejszych należą:Koszalińskie Spotkania Filmowe „Młodzi i Film” (sier­pień),Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (lipiec),Koszaliński Festiwal Organowy (czerwiec—sierpień),Międzynarodowe Spotkania Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki „Osieki” (sierpień),Dni Przyjaźni i Kultury Okręgu Neubrandenburg (17—25 wrzesień),Światowy Festiwal Chórów Polonijnych (sierpień, co dwa lata),Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Polska — Czechosłowacja” (8—16 październik),Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Woj­ska Polskiego1 (lipiec, Połczyn Zdrój),Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe (poździernik, Kołobrzeg),Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Śpiewaka (li­stopad, Świdwin),—Ogólnopolski Plener „Plastyka wokół nas” (sierpień, Świdwin),Ogólnopolski Warsztat Ceramików (wrzesień, Złocie­niec),Ogólnopolski Festiwal Ukraińskiej Pieśni i Muzyki (25—26 czerwiec, Koszalin),Festiwal Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Po­żarnych (11—12 czerwiec, Koszalin),Poza wyżej wymienionymi na terenie Koszalińskiego odbywa się szereg imprez o zasięgu lokalnym, których duża różnorodność wzbogaca ofertę kulturalną wojewódz­twa. Warto dodać, że Koszalińskie posiada wielu twórców kultury. Są to kompozytorzy, literaci zrzeszeni w Zwią­zku Literatów Polskich; ciekawsze ich prace to: „Morski naszyjnik”, książka zawierająca wiersze i fragmenty pro­zy, antologie „Próba liryki”, -Pierwsze widzenie” za­wierające poezję i opowiadania. Również spore osią­gnięcia posiadają ludzie sztuki zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalińskiego. Obecnie ZPAP liczy 86 członków działających w sekcjach: malarskiej, architektury wnętrz, grafiki i rzeźby.Warto jeszcze wspomnieć o innej dziedzinie twórczości kulturalnej zasługującej na uwagę, a mianowicie kulturze ludowej, która została w ten region przeniesiona w 1945 r. przez osadników z różnych stron kraju i obe­cnie występuje w postaci już fragmentarycznej. W for­mie wyreżyserowanej i stylizowanej niewiele już ma wspólnego z autentyzmem, ale przybrała w regionie koszalińskim ciekawy charakter. Zawiera bowiem w so­bie elementy tradycji ludowej kilku regionów, które zostały połączone w jeden system kulturowy. Twórczość ludową w województwie koszalińskim głównie uprawia­ją i rozpowszechniają zespoły ludowe i twórcy ludowi. Prace tych ostatnich w wielu przypadkach odbiegają od wymogów klasycznej rzeźby ludowej czy ludowego ma­larstwa, dlatego należy je traktować jako twórczość re­gionalną bądź pamiątkarską.Ciekawsze zespoły folklorystyczne i twórcy z terenu województwa to: Kapela Ludowa przy Domu Kultury w Karlinie, Zespół wokalny „Rozśpiewane Wierzcho-wianki” z gminy Wierzchowo Drawskie, Zespół Tańca Ludowego przy LO w Kaliszu Pomorskim, Zespół Tańca Ludowego przy Domu Kultury w Szczecinku, Zespół Folklorystyczny przy Domu Kolejarza w Szczecinku, Kapela Ludowa przy SHR w Strzekęcinie, Zespół Ta­neczny Ludowy przy Gminnym Ośrodku Kulturyw Dob­rzycy, Zespół Tańca Ludowego i Kapela Ludowa przy Meijskim Ośrodku Kultury w Koszalinie, Kapela Cygań­ska przy Miejskim Domu Kultury w Szczecinku oraz Zespół Pieśni i Tańca ,/Bałtyk” z Koszalina, który m. in. w swoim repertuarze prezentuje ciekawy folklor kaszub­ski i iamneński. Liczba twórców ludowych i pamiątka-rzy z województwa koszalińskiego jest dość znaczna, dlatego też nie sposób było by wymienić w tym opra- . cowaniu wszystkich, przykładowo podajemy tylko kilku. Na uwagę zasługują prace Z. Waraszkiewicza z Darło­wa — rzeźbiarza (rzeźba w drewnie), A. Brzozowskiej z Białego Boru — pisze pisanki, W. Strużyńskiego z Połczyna Zdroju — rzeźbi w drewnie, grupy wycinan-karek ze Świeszyna, J. Surdykowskiego — malarstwo ludowe, M. Paiwlakowej z Darłowa — malarstwo na szkle i wielu innych. Jest to fragment „żywej” kultury, który jeszcze można spotkać w terenie.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments